ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Confirm Payment

Submit Ticket to Confirm Payment

 Customer Service

Daxa Customer Service Team

 Billing

Daxa Billing Team

 NOC

Daxa NOC Team

 Web Master

Daxa Web Master Team

 Domreg

Domain Registration

 Information

Informasi